JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

jrg

 

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

 

 1. W zakresie działań JRG:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania    w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej,
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • pełnienie służby nieetatowego Oficera Dyspozycyjnego Powiatu oraz udział w pracach Grupy Operacyjnej.

 

 1. W zakresie spraw szkoleniowych:
  • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu;
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;
  • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane są w ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

 

 1. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.