SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY D/S ORGANIZACYJNO KADROWYCH

specjalista

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych

 

 1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • w przypadku wystąpienia prac trudnych, nieuregulowanych wnioskowanie do komendanta powiatowego o zlecenie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

 

 1. W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów   i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.
 1. W zakresie spraw finansowych:
 • prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzenie wszelkich list płac)