SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY D/S FINANSÓW

główna księgowa

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • prowadzenie dokumentacji i ewidencji finansowej, podatkowej, płacowej i ubezpieczeniowej,
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych sprawozdań i informacji finansowych, deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS,
  • regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 6. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 7. kontrola i nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań komendy oraz końcowe jej rozliczenie
 8. wnioskowanie dotyczące celowości wprowadzania nowych wzorów druków dokumentacji księgowej oraz elektronicznego przetwarzania danych.