ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY:

NAZWA: „Odwodnienie placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie” oraz „Remont, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załacznik nr 2 – Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Art. 25a ust. 1
  5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
  6. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
  8. Załącznik nr 7 Oświadczenie o niezaleganiu podatków i opłat lokalnych
  9. DOKUMENTACJA (pliki skompresowane do archiwum ZIP)

Pytania ze strony WYKONAWCÓW i odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO:

17.04.2020 r.

Pytanie:

Witam, nawiązując do tytułu wiadomości chciałbym zadać pytanie odnośnie pozycji 28 w przedmiarze robót to jest – Demontaż i wywóz zbiorników po paliwie.  Czy inwestor w razie stwierdzenia skażenia gleby w miejscu zbiornika na paliwo przewiduje wymianę gleby wraz z utylizacją, kto będzie pokrywał koszty utylizacji skażonej gleby?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany gleby w miejscu demontowanego zbiornika. Zbiornik do końca był szczelny oraz po zakończeniu użytkowania oczyszczony.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie informuje, że najbliższa transmisja online z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odwodnienie placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie” oraz „Remont, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie”,  odbędzie się 22 kwietnia o godz. 11.00.

Zgodnie z przepisami

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Odwodnienie placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie” oraz „Remont, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie”.

Transmisja prowadzona będzie na oficjalnym kanale SKYPE oraz YouTube, KP PSP W SZTUMIE.

LINKI DO TRANSMISJI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE O 10:30 w dniu 22.04.2020 r. KLIKAJĄC W LOGO PONIŻEJ PRZENIESIESZ SIĘ DO TRANSMISJI.

                                                                            WAŻNA INFORMACJA .

ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH TRANSMISJA LIVE NA KANALE YouTube będzie niedostępna. Kanał skype będzie nadal aktywny.

 

TRANSMISJA LIVE DZIĘKI APLIKACJI FACEBOOK

Dodane przez:

Admin